LICENCJA na korzystanie z Publikacji Elektronicznej, Treści Cyfrowych

ROZDZIAŁ I: LICENCJA – ZAWARCIE UMOWY LICENCYJNEJ I REALIZACJA ZAMÓWIENIA NA PUBLIKACJĘ ELEKTRONICZNĄ/TREŚĆ CYFROWĄ

  • Usługodawcą jest firma GOOD VISION  z siedzibą w Potulicach, pod adresem  89-120 Potulice, Al. Parkowa 4/2, NIP 5581141229, REGON 092977826 reprezentowana przez Aleksandrę Jagodzińską. Ilekroć w niniejszym regulaminie używamy sformułowania „My” należy to odnosić do Usługodawcy, którego dane podane są w zdaniu poprzednim. We wszelkich sprawach związanych ze świadczeniem usług i regulaminem, możesz kontaktować się z
    nami:
    − listownie na adres: 89-120 Potulice Al. Parkowa 4/2 lub
    − mailowo na adres: insidejob.pl (at) gmail.com (gdzie „at” oznacza @) lub kontakt (at) aleksandrajagodzinska.pl (gdzie „at” oznacza @)

1. Użytkownik poprzez zawarcie Umowy Licencyjnej na Publikację Aleksandry Jagodzińskiej , otrzymuje niewyłączną, odpłatną (lub nieodpłatną w przypadku
darmowych Publikacji Elektronicznych – o ile wyraźnie je oznaczono jako darmowe)
licencję na korzystanie z Publikacji Aleksandry Jagodzińskiej.

2. Dla uzyskania dostępu do Publikacji Elektronicznej konieczne jest zawarcie przez
Użytkownika z Aleksandrą Jagodzińską i lub z firmą GOOD VISION  oraz Partnerem Umowy Licencyjnej na korzystanie z Publikacji Elektronicznej. W tym celu niezbędne jest złożenie przez Użytkownika za pośrednictwem Platformy lub drogą mailową, zamówienia na Publikację Elektroniczną. W przypadku braku odmiennej, wyraźnej informacji w opisie Publikacji Partnerów, warunki Umowy Licencyjnej na Publikację Partnerów są takie same jak warunki Umowy Licencyjnej na Publikacje Aleksandry Jagodzińskiej zamieszczone na stronie www.aleksandrajagodzinska.pl, www.platforma.aleksandrajagodzinska.pl  lub na innych stronach tworzonych lub współtworzonych i prowadzonych przez Aleksandrę Jagodzińską i jej Partnerów.

3. Złożenie Zamówienia na Publikację Elektroniczną następuje poprzez aktywowanie
widocznych za pośrednictwem strony internetowej, platformy szkoleniowej, odpowiednich opcji dostępnych przy każdej oferowanej Publikacji Elektronicznej i dalsze postępowanie zgodnie ze wskazówkami podawanymi Użytkownikowi na każdym etapie procedury składania Zamówienia na
Publikację Elektroniczną.

4. Zamówienie na Publikację Elektroniczną podlega automatycznej weryfikacji poprzez
wysłanie wiadomości e-mail na adres podany przez Użytkownika. Otrzymanie przez
Użytkownika wiadomości e-mail informującej o przyjęciu Zamówienia na Publikację
Elektroniczną do realizacji oznacza, iż Zamówienie na Publikację Elektroniczną zostało
złożone prawidłowo i jest równoznaczne z zawarciem Umowy Licencyjnej.

5. W celu uzyskania dostępu do Publikacji Elektronicznej za pośrednictwem Platformy,
wskazanej strony internetowej, Użytkownik zobowiązany jest dokonać płatności za
daną Publikację Elektroniczną w sposób określony w Regulaminie, który dostępny jest
na stronie www.aleksandrajagodzinska.pl, www.platforma.aleksandrajagodzinska.pl  i na innych stronach Partnerów, z którymi Aleksandra Jagodzińska współpracuje.

6. GOOD VISION i/lub Aleksandra Jagodzińska przystępuje do realizacji Zamówienia na Publikację Elektroniczną, w tym Publikacje swoje oraz/lub Publikacje Partnera, po otrzymaniu
należności za Publikację Elektroniczną, uiszczonej przez Użytkownika zgodnie z
niniejszym Regulaminem lub po zapisie na daną publikację (w przypadku darmowych
publikacji), wpisaniu imienia i adresu mailowego, na który na zostać wysłana
publikacja.

7. Momentem uiszczenia przez Użytkownika należności za dostęp do Publikacji
Elektronicznej/Treści cyfrowych jest moment zaksięgowania należnej opłaty na wskazanym przez
GOOD VISION koncie bankowym lub informacji ze strony procesora płatniczego, z którego korzysta firma o zaksięgowanej wpłacie.

8. Po odnotowaniu płatności na koncie lub na procesorze płatniczym, z
którego korzysta GOOD VISION płatności za Publikację Elektroniczną, Treść Cyfrową, Użytkownik zostanie poinformowany o rozpoczęciu realizacji Zamówienia na
Publikację Elektroniczną poprzez wysłanie wiadomości na wskazany przez
Użytkownika adres e-mail lub za pośrednictwem strony informującej o procesie
realizacji złożonego zamówienia.

9. Zamówienie na udostępnienie Użytkownikowi Publikacji Elektronicznej tj.
rozpoczęcia świadczenia Usługi udostępniania Publikacji Elektronicznej, zostanie
zrealizowane nie później niż w ciągu 48 godzin od momentu przekazania
Użytkownikowi informacji o rozpoczęciu realizacji Zamówienia na Publikację
Elektroniczną. O realizacji Zamówienia na Publikację Elektroniczną Użytkownik
zostanie poinformowany poprzez przesłanie wiadomości e–mail.

10. Poprzez zawarcie Umowy Licencyjnej na Publikację Partnera Użytkownik otrzymuje –
w braku wyraźnie wskazanych odrębnych zasad, dostępnych w opisie Publikacji
Partnera – licencję na korzystanie z Publikacji Partnera, na zasadach tożsamych z
zasadami Licencji na korzystanie z Publikacji Aleksandry Jagodzińskiej.

11. Użytkownik nie jest uprawniony do rozpowszechniania Publikacji Elektronicznych, Treści Cyfrowych w jakikolwiek sposób, wykraczający poza zakres dozwolonego użytku osobistego.
Dotyczy to w szczególności rozpowszechniania Publikacji Elektronicznych za pomocą
stron internetowych prywatnych i komercyjnych, klientów P2P, forów internetowych,
społeczności internetowych, mediów społecznościowych i tym podobnych.

12. Użytkownik nie jest objęty żadnymi ograniczeniami terytorialnymi na korzystanie z
Publikacji Elektronicznych należącej do Aleksandry Jagodzińskiej.

ROZDZIAŁ II: PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY O DOSTAWĘ TREŚCI
CYFROWYCH/PUBLIKACJI ELEKTRONICZNEJ

13. Użytkownik ma prawo do rezygnacji z Zakupu Publikacji Elektronicznej do momentu
dokonania płatności za Treści Cyfrowe objęte Zakupem.

14. Użytkownik będący konsumentem, ma prawo odstąpić od Umowy oraz od umowy o
dostawę Treści Cyfrowej w terminie 14 dni od daty jej zawarcia, bez podania
jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od Umowy wygasa po upływie 14 dni
od dnia zawarcia umowy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy, Użytkownik
jest zobowiązany poinformować GOOD VISION i/lub Aleksandrę Jagodzińską o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). Użytkownik może skorzystać ze wzoru
formularza odstąpienia od umowy znajdującego się w poniższym Regulaminie, jednak
nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy, wystarczy,
aby Użytkownik wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa
odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Prawo powyższe może wykonać poprzez złożenie oświadczenia o odstąpieniu i przesłaniu
go na adres poczty elektronicznej: kontakt(at)aleksandrajagodzinska.pl  lub na adres
mailowy: insidejob.pl(at)gmail.com (gdzie „at” oznacza @), Skorzystanie ze wskazanego formularza nie jest obowiązkowe.

15. W przypadku odstąpienia od umowy, GOOD VISION zwraca Użytkownikowi wszystkie otrzymane od niego płatności, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym została poinformowana o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia. Zwrot płatności dokonany zostanie przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Użytkownik wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Użytkownik nie
poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

16. Powyższe prawo do odstąpienia, opisane w ust. 2, nie przysługuje Użytkownikowi
będącemu konsumentem w przypadku wyrażenia przez niego zgody na
udostępnienie Treści Cyfrowych, Publikacji Elektronicznych przed upływem okresu do
odstąpienia przez niego od umowy o dostarczenie Treści Cyfrowej/Publikacji
Elektronicznej. Zgoda powyższa może być udzielona przez Użytkownika w momencie
składania Zamówienia lub pobrania Treści Cyfrowej/Publikacji Elektronicznej lub ich
dostarczenia/przesłania przez GOOD VISION na adres mailowy wskazany przez Użytkownika.

17. W przypadku wyrażenia przez Użytkownika będącego konsumentem, w toku
zamawiania Treści Cyfrowej/Publikacji Elektronicznej, zgody na rozpoczęcie
wykonywania umowy i dostarczania treści cyfrowych, publikacji elektronicznych
Aleksandry Jagodzińskiej lub jej Partnerów, przed upływem terminu do odstąpieniu od umowy oraz przed upływem 14 dniowego okresu uprawniającego Użytkownika do
odstąpienia od umowy, Użytkownikowi, stosownie do regulacji art. 38 pkt. 13)
ustawy dnia 24 czerwca 2014 roku o ochronie praw konsumenta, nie przysługuje
prawo do odstąpienia od Umowy.

18. Poprzez kliknięcie pola „Przeczytałem i akceptuję Regulamin oraz Licencję”
Użytkownik potwierdza, że przeczytał, zrozumiał i akceptuje Regulamin oraz Licencję i
wyraża zgodę na wszystkie zawarte tam warunki oraz zobowiązuje się do ich
przestrzegania.

19. Więcej niezbędnych informacji na temat zasad korzystania z Publikacji Elektronicznej
oraz usług świadczonych przez Aleksandrę Jagodzińską , Użytkownik znajdzie w poniższym Regulaminie Świadczenia Usług.

REGULAMIN Świadczenia Usług

ROZDZIAŁ III: POSTANOWIENIA WSTĘPNE:

1. Przez zwroty użyte w niniejszym regulaminie pisane wielką literą należy rozumieć:

a) Autor: osoba, o której mowa w pkt.1 Regulaminu
b) Firma: podmiot, o którym mowa w pkt. 1 Regulaminu
c) Platforma/strona: platforma/strona internetowa umożliwiająca dostęp do Treści
Cyfrowych/Publikacji Elektronicznej umieszczanych przez Autorkę lub Firmę, do
której dostęp możliwy jest ze strony internetowej dostępnej pod adresem
domenowym https://www.aleksandrajagodzinska.pl lub https://www.platforma.aleksandrajagodzinska.pl po wpisaniu loginu i hasła
udostępnionych przez Autorkę lub Firmę po opłaceniu dostępu i zarejestrowaniu
się na Platformie/stronie internetowej;
d) Treść Cyfrowa/Publikacja Elektroniczna: dane wytwarzane przez Autorkę lub
Firmę, dostarczane w postaci cyfrowej – w znaczeniu nadanym w art. 2 pkt 5
Ustawy o prawach konsumenta – w szczególności e-booki, nagrania Video, pliki
PDF, mp3, mp4, prezentacje multimedialne o tematyce związanej z rozwojem
osobistym i duchowym, udostępnione za pomocą Portalu, Platformy, Strony
internetowej
e) Szkolenia i Kursy: zbiór Treści Cyfrowych stanowiących materiały audio-wizualne
służące kształceniu i rozwoju Użytkownika, udostępniane odpłatnie przez Autorkę
lub/i Firmę za pośrednictwem Platformy
f) Pakiet Edukacyjny: zbiór treści zawartych w pliku PDF, e-booku służące edukacji i rozwoju
Użytkownika, udostępniane odpłatnie przez Autorkę lub/i Firmę za
pośrednictwem Platformy i/lub wysyłane drogą mailową na wskazany przez
Użytkownika adres mailowy
g) Regulamin i Licencja: niniejszy Regulamin i Licencja oraz wszelkie dokumenty
stanowiące ich integralną część, regulujące zasady udostępniania Treści
Cyfrowych/Publikacji Elektronicznych za pośrednictwem Platformy/Strony
internetowej
h) Użytkownik: osoba, która uzyskała dostęp do Platformy Szkoleniowej lub/i do
Pakietu Edukacyjnego PDF/Treści Cyfrowych/Publikacji Elektronicznych
i) Formularz Rejestracyjny: formularz dostępny pod adresem domenowym
https://aleksandrajagodzinska.pl lub https://www.platforma.aleksandrajagodzinska.pl, którego wypełnienie i przesłanie Autorce lub Firmie w formie elektronicznej stanowi zawarcie umowy korzystania z Treści Cyfrowych udostępnionych na Platformie oraz umożliwia dokonywanie za
pośrednictwem Platformy zakupu Szkoleń/Treści Cyfrowych
j) Login: indywidualna, unikatowa nazwa Użytkownika umożliwiająca dostęp do
Platformy, z zastrzeżeniem, że Loginem może być adres mailowy, którym
Użytkownik posłużył się do rejestracji na Platformie lub podał ten adres mailowy
jako adres wysyłki określonego produktu/usługi lub otrzymania na ten adres
dostępu do Platformy Szkoleniowej
k) Konsument: Użytkownik będący osobą fizyczną dokonującą zakupu
Szkolenia/Kursu Video/Treści Cyfrowych/Publikacji Elektronicznej/Pakietów edukacyjnych/e-booków w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową
l) Ustawa o prawach konsumenta: Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach
konsumenta (tj. Dz.U. 2017 poz. 683).

ROZDZIAŁ IV: PLATFORMA

2. Regulamin określa zasady uzyskiwania dostępu do Platformy, zasady zakupu Szkoleń,
Kursów, Treści Cyfrowych, Publikacji Elektronicznych, uprawnienia Użytkownika,
Konsumenta do odstąpienia od umowy.

3. Dostęp do Platformy uzyskuje się w toku następującej procedury:

1) wypełnienie Formularza Rejestracyjnego udostępnionego na stronie internetowej:
https://aleksandrajagodzinska.pl, https://platforma.aleksandrajagodzinska.pl/
2) kliknięcie i akceptacja Regulaminu oraz złożenie – poprzez zaznaczenie
odpowiednich pól – oświadczeń i zgód wymaganych powszechnie obowiązującymi
przepisami prawa, z zastrzeżeniem, że złożenie niektórych oświadczeń lub zgód może
być dobrowolne i ich złożenie/udzielenie nie warunkuje możliwości założenia konta
na Platformie
3) otrzymanie przez Użytkownika – na podany w procesie rejestracji adres mailowy –
informacji powitalnej, zawierającej informację o Loginie oraz haśle dostępu do
Platformy
4) zalogowanie się do Platformy za pomocą Loginu i hasła, o których mowa w pkt. 3)
powyżej. Użytkownik samodzielnie nie ma możliwości zmiany hasła. Na pisemną
prośbę wysłaną na adres mailowy: kontakt(at)aleksandrajagodzinska.pl lub
insidejob.pl(at)gmail.com, (gdzie „at” oznacza @)  usługodawca zmieni hasło zgodnie z otrzymaną prośbą i wskazówkami od Użytkownika Platformy.

4. Użytkownik po dokonaniu zakupu, dzięki czemu uzyskał dostęp do Platformy
Szkoleniowej lub drogą mailową otrzymał dostęp do publikacji elektronicznych, treści cyfrowych, ma możliwość dostępu do Szkoleń/Kursów przez okres na jaki dostęp taki wykupił.

5. Informacje o Szkoleniach, kursach, e-bookach, PDF-ach edukacyjnych, treściach cyfrowych,
publikacjach elektronicznych, znajdujące się na stronie
https://www.aleksandrajagodzinska.pl, https://platforma.aleksandrajagodzinska.pl/  stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 459). Autorka i/lub Firma zastrzega sobie prawo do dokonywania na
bieżąco zmian w cenach Szkoleń, Kursach, Publikacjach Elektronicznych, Treściach
Cyfrowych oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji
promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu,
nie ma wpływu na zamówienia dostępu złożone przed datą wejścia w życie zmiany
ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

6. Autorka i/lub Firma zobowiązuje się do zapewnienia jak najwyższej jakości
świadczonych usług. Autorka i/lub Firma nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia
w funkcjonowaniu Platformy wywołane siłą wyższą, awarią sprzętu lub niedozwoloną
ingerencją Użytkowników. Wszelkie zakłócenia w funkcjonowaniu Platformy
Użytkownik winien zgłaszać pocztą elektroniczną na adres
kontakt(at)aleksandrajagodzinska.pl lub insidejob.pl(at)gmail.com, (gdzie „at” oznacza @) Odpowiedź na reklamację wysłana zostanie w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia otrzymania reklamacji, na adres
wskazany przez Użytkownika.

7. Autorka i/lub Firma nie ponosi odpowiedzialności za czasową niemożność korzystania
przez Użytkowników z Platformy, wynikającą z dokonywania zmian i ulepszeń
Platformy.

8. Niezbędnym dla korzystania z Platformy jest posiadanie przez Użytkownika
urządzenia pozwalającego na dostęp do sieci Internet, włącznie z programem
służącym do przeglądania jej zasobów, akceptującym pliki typu cookies oraz konto
poczty e-mail.

ROZDZIAŁ V: ZAKUP SZKOLEŃ/PAKIETÓW EDUKACYJNYCH/TREŚCI
CYFROWYCH/PUBLIKACJI ELEKTRONICZNYCH

9. Zasady zakupu i realizacji zamówienia są tożsame, takie same i obowiązujące z
niniejszą Licencją na korzystanie z Treści Cyfrowych i Publikacji Elektronicznych,
opisane w: ROZDZIALE I: LICENCJA – ZAWARCIE UMOWY LICENCYJNEJ I REALIZACJA
ZAMÓWIENIA NA PUBLIKACJĘ ELEKTRONICZNĄ/TREŚĆ CYFROWĄ.
ROZDZIAŁ VI: PRAWO ODSTĘPIENIA OD UMOWY

10. Prawo i zasady odstąpienia od umowy o dostawę Treści Cyfrowych/Publikacji
Elektronicznych/Szkoleń/Kursów jest tożsame z zasadami i punktami wymienionymi
w niniejszej Licencji w rozdziale: ROZDZIAŁ II: PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY O
DOSTAWĘ TREŚCI CYFROWYCH/PUBLIKACJI ELEKTRONICZNEJ.
ROZDZIAŁ VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

11. Wszelkie powiadomienia i dalsza korespondencja pomiędzy Użytkownikiem, a
Autorką lub/i Firmą powinna być kierowana na adresy wskazane w niniejszym
Regulaminie i Licencji.

12. Stwierdzenie przez właściwy sąd nieważności niektórych postanowień Regulaminu i
Licencji, pozostaje bez wpływu na jego pozostałe postanowienia, które w takim
przypadku pozostają w mocy. Autorka i/lub Firma zastrzega sobie możliwość zmiany
Regulaminu i Licencji, tylko w takim zakresie i tylko wówczas, gdy wymagać tego
będzie obowiązujące prawo lub gdy potrzeba taka zajdzie w związku ze zmianą
obowiązującego prawa, a także każdorazowo za zgodą Użytkownika.

13. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie i Licencji odpowiednie
zastosowanie znajdują przepisy prawa polskiego.

ZAŁĄCZNIK NR 1 WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać na adres mailowy podany w Regulaminie lub
podany poniżej, tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
Ja ……………………………………………………………………………………………………………………
n i n i e j s z y m  i n f o r m u j ę  o  m o i m  o d s t ą p i e n i u  o d  u m o w y
o b e j m u j ą c e j:
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
– Data zawarcia umowy …………………………………………………………………………………………..
– Imię i nazwisko ………………….……………………………………………………………………..………….
– Adres mailowy………………….…………………………………………………………………………..………
– Adres zamieszkania ………………………………………………………………………………………….……
– Podpis konsumenta (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
………………………………………………………………………………………………………………………….……
– Data……………………………………………………………………………………………………………..………